Home Culture HAEMUS part of the civics organizations’ day 2021

HAEMUS part of the civics organizations’ day 2021

972 views
0

[Scroll down for Macedonian]

The “Day of Civil Society Organizations” festival, organized by Civica Mobilitas, was held on September 25 in the City Park in Skopje. For that purpose, a rich program was created, and the activities took place on information stands, on the main stage, and in the so-called interactive corner. From 10 am-3 pm, the visitors could get acquainted with about 90 civil society organizations, see their activities and talk about their work.

Each of the organizations was promoted on its own information stand, and on one of these stands was the HAEMUS team. Our activities included interactivity with visitors, but also promotion of the “Skopje – paleontological city”, educational and creative coloring book published by HAEMUS as the first publication of the edition “Young Researcher”.

The Civica Mobilitas Festival is the largest event of its kind, where civil society organizations have the opportunity to present themselves to the citizens and inform them about the activities and results of the projects they accomplish during a year. The theme of this year’s festival was “30 years of civic activism”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HAEMUS (@haemus_org)

На 25 септември во Градскиот парк во Скопје се одржа фестивалот „Ден на граѓанските организации“, во организација на Civica Mobilitas. За таа цел беше создадена богата програма, а активностите се одвиваа на информативни штандови, на главната сцена и во т.н. интерактивно катче. Во периодот од 10-15 часот посетителите можеа да се запознаат со околу 90 граѓански организации, да ги видат нивните активности и да поразговараат за нивната работа.

Секоја од организациите се промовираше на сопствен информативен штанд, а на еден од овие штандови беше и тимот на ХАЕМУС. Нашите активности опфатија интерактивност со посетителите, но и промоција на „Скопје – палеонтолошки град“, едукативна и креативна боенка во издание на ХАЕМУС како прва публикација од едицијата „Млад истражувач“.

Фестивалот на  Цивика мобилитас е најголемиот настан од ваков вид, каде граѓанските организации имаат можност да се претстават пред граѓаните и да ги информираат за активностите и резултатите од проектите коишто ги остваруваат во текот на една година. Темата на годинешниот фестивал беше „30 години граѓански активизам“.