Mапирање на обичајот Mартинки во Скопје и Скопско

Со публикацијата „Mапирање на обичајот Мартинки во Скопје и Скопско“ од авторките Василка Димитровска, Душица Брачиќ и Ленче Димовска, направен е обид да се дојде до заклучок за постоењето, распространетоста, практикувањето и варијантите на обичајот Мартинки во овој регион. Истражувањето кое претходеше на оваа публикација вклучи теренска идентификација на носителите на обичајот во форма на … Continue reading Mапирање на обичајот Mартинки во Скопје и Скопско