HAEMUS organizes an educational tour to Viminacium, Lepenski Vir and Romuliana

on Jan 17, 13 • by • with Comments Off on HAEMUS organizes an educational tour to Viminacium, Lepenski Vir and Romuliana

On March 30 and 31, 2013, Haemus will organize an educational field trip to the archaeological sites of Viminacium, Lepenski Vir and Felix Romuliana, the last being on the list of...
Pin It

Home » Archaeology, Architecture, History, News, Our Activity, Prehistory, Roman period, Serbia, Tourism » HAEMUS organizes an educational tour to Viminacium, Lepenski Vir and Romuliana

On March 30 and 31, 2013, Haemus will organize an educational field trip to the archaeological sites of Viminacium, Lepenski Vir and Felix Romuliana, the last being on the list of UNESCO since 2007.

The tour is designed primarily for professionals from the field of cultural heritage in the Republic of Macedonia, as well as for students of archaeology, history, classical studies and all compatible disciplines.

The main purpose of the tour is to present the management of archaeological heritage in the Republic of Serbia, represented by three main archaeological sites: Viminacium (ancient roman town); Lepenski Vir (famous Mesolithic culture) and Gamzigrad, known as Felix Romuliana (UNESCO World Heritage Site), home to a complex of palaces and temples built by Emperor Galerius.

Please see the details below.

НАСТАНОТ СО СВОЈА ФЕЈСБУК СТРАНИЦА

 Во периодот од 30.-31. Март 2013 година, Хаемус планира едукативна екскурзија со посета на археолошките локалитети Виминациум, Лепенски Вир и Гамизград (Felix Romuliana), кој од 2007 година се наоѓа на листата на УНЕСКО. Турата е наменета пред се за луѓето кои професионално се занимаваат со културното наследство во Република Македонија, студентите по археологија, историја, класичните студии и (и други компатибилни дисциплини), како и сите љубители на културното наследство и патувањата. Главната цел на оваа тура е запознавањето со менаџментот на археолошкото наследство во Република Србија претставено од страна на три главни археолошки локалитети: Виминациум (антички римски град); Лепенски Вир (позната мезолитска култура) и Гамиград препознаен и како Felix Romuliana (дел од листата на светско наследство на УНЕСКО), кој се состои од комплекс на палати и храмови изградени од страна на императорот Галериј.

Официјален веб сајт на Виминациум: http://www.viminacium.org.rs/
Официјален веб сајт на Лепенски Вир: http://www.lepenski-vir.org/
Официјална УНЕСКО страница на Гамзиград: http://whc.unesco.org/en/list/1253

Ве молиме погледнете ги деталите подолу.

Photos from our visit at Viminacium, Lepenski Vir and Felix Romuliana

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.

Scroll to top
error: Content is protected !!